Дан школе 28.10.2022.

dan skole1 5Дана 28.10.2022. наша школа ОШ "Бранко Ћопић" Младеново свечано је обележила Дан школе под слоганом "Ђачко доба"!

Програм је био веома богат са разноврсним садржајима, са игроказима ученика 4. разреда, пуно песме и игара, као и учешће КУД - а "Др Младен Стојановић" Младеново са којима имамо изузетну сарадњу. Велики број наших ученика су њихови чланови. Ученици су певали, играли уз песме на руском и енглеском језику, које учимо у школи. Програм смо заокружили песмама из наше традиције.

У програму су учествовали ученици од 1 до 8 разреда.

Наша школа деценијама кроз свакодневне активнисти негује традицију и чува је од заборава.

Фолклор нам се представио кроз игре и песме тих крајева.

Било је дивно и весело!

Публика је уживала, а многи су евоцирали успомене из свог детињства, младости, завичаја!

dan skole1 2

Програм припремили:

Снежана Бјелић која је била координатор програма, Обрад Ивковић, Соња Козић, Маја Ћировић и Милица Јандрић.

Техничка подршка за сцену:

Негота Колар, Снежана Лакић и Вишња Тривунчевић.

Остали наставници су имали своја задужења:

За снимање, фотографисање, као и дежурства.

Тимским радом реализиван је програм који никог није оставио равнодушним!

Хвала свим учесницима, реализаторима и сарадницима!

Посебно хвала драгој деци на савесном и одговорном приступу програму. Били су фантастични. Такође једно велико хвала руководству КУД - а, нарочито кореографима Милици и Магдалени које су све време биле уз нас, пружиле своју подршку и са децом употпуниле и обогатиле програм.

Аутор текста: Снежана Бјелић

dan skole1 3dan skole1 4dan skole1 1

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ“

У МЛАДЕНОВУ

  

2022.
На основу чл. 109 и чл.119 тачка. 1 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.88 од 29.09.2017, 27 од 6.04.2018.-др.закони, 10/2019 6/2020 И 129/2021) и члана 44.став1. тачка 1. Статута Основне школе „Бранко Ћопић“, школски одбор Основне школе “ Бранко Ћопић” у Младенову , на седници одржаној 08.11. 2022. године донео је :

П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А   У   Ш К О Л И

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи “Бранко Ћопић” у Младенову (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности уче­ника, запослених и родитеља ученика.

Члан 4.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или не­спре­чавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано правље­ње разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједна­ком положају.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или тре­ћег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете и министар надлежан за послове људских права.

Члан 5.

У Школи су према запосленом, ученику, родитељу или трећем лицу, забрањени:

1) дискриминација и дискриминитарно поступање;

2) физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље;

3) злостављање и занемаривање ученика;

4) понашање које вређа углед, част или достојанство

5) страначко организовање и деловање.

Члан 6.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 7.

Под физичким насиљем, сматрају се:

1) физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;

2) свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;

3) насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.

Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

Сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао иил се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне екплоатације.

Дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо комуниикационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом , смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта четовањем укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља или трећег лица у Школи.

Члан 8.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Пра­ви­ла, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старате­ља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

Члан 9.

Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар просвете.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар.

                                                             Члан10.

У школи је забрањено свако понашање којим се вређа углед, част или достојанство-запосленог према детету, ученику и одраслом; детета, ученика и одраслог према запосленом; родитеља или трећег лица према запосленом;запосленог према родитељу; детета, ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом.

Директор школе ( у даљем тексту: директор) дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става1. Овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

Препознавање понашања којима се вређа углед, част или достојанство у Школи врши се према ближим условима о начину препознавања таквог понашања, које заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и мањинска прав.

Поступање Школе када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства, начине спровођења превентивних и нтервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите и друга питања од значаја за заштиту, прописује министар

Члан 11.

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискри­минације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

Члан 12.

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.

II. ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 13.

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 14.

Сви запослени су обавезни:

1. да редовно и на време долазе на посао

2.да савесно обављају послове свог радног места;

3. да пре почетка наставе обавештавају директора Школе о спречености за рад;

4.да се уздржавају од раднњи којима се крше права ученика и/или других лица;

5. да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;

6. да пријављују директору кршење права ученика;

7.да долазе на посао прикладно одевени;

8.да пре или за време рада не узимају алкохол нити друга средства која утичу на способност за рад;

9.да не пуше у просторијама Школе нити у школском дворишту

10.да не уносе у Школу нити у школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;

11.да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести рад;

12 да не оштећују имовину Школе, ученика, других запосолених, родитеља, ученика и трећих лица;

13.да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;

14.да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе нити потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора;

15.не врши неовлашћену промену података ( брисањем, додавањем,прецртавањем или изостављањем података) у евиденцији, односно исправи коју издаје Школа

16. чува од уништења и оштећења, скривања и изношења евиденције, односно исправе Школе;

17.да на увид резултате писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима ;

18..прими и да на увид евиденције лицу које врши надзор над радом Школе, родитељима, односно старатељима;

Члан 15.

Наставнику је забрањено да:

1. уноси оружје, оруђа и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини Школе и личној имовини;

2.уноси,односно користи алкохол, опијате , наркотична средства и друга средства са психоактивним дејством;

3.самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

4.користи мобилни телефон за време одржавања наставе и других облика рада, осим на екскурзијама.

Члан 16.

Одељенски старешина је обавезан да:

1. брине о укупном раду и успеху ученика свог одељења;

2.доприноси стварању пријатне климе испуњене међусобним поштовањем унутар одељења и школе као целине

3. посебно прати индивидуални развој сваког ученика у одељењу(здравствено стање, физички , социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне и породичне прилике

4.обавља саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са одељенском заједницом

5. води рачуна о уредности похађања наставе, нарочито о ученицима који нередовно долазе на наставу

6.предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика

7.решава дисциплинске проблеме настале на часовима појединих предмета

8.води благовремено уредно матичну књигу и другу прописану (електронску) евиденцију о образовно-васпитном раду ;

9.благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију;

10.благовремено правда изостанке ученика на основу лекарског уверења или оправдања родитеља односно старатеља ученика , сачини благовремене извештаје о оправданим и неоправданим изостанцима са наставе , као и о успеху ученика и достави их уредно и на време педагогу школе, као и да на време о истом обавести родитеље односно старатеља ;

11.брине се о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних и спортских манифестација и других ваннаставних активности ученика;

12.организује и спроводи избор ученика у вези рада одељенске заједнице и стара се о дисциплини у одељењу, а у случају материјалне штете коју причине ученици његовог одељења исту благовремено пријављује директору школе;

13. стара се о благовременом изрицању васпитне мере , њеној сврсисходности и о томе редовно обавештава органе Школе , ученика и родитеље, односно старатеља ученика.

Члан 17.

Дежурни наставник је обавезан да дежура од 7,30 до 13,00 (без обзира колико има часова тај дан) .

Дежурство се обавља у згради школе и у школском дворишту, а по потреби и на другим местима.

                                                                                Члан 18.

                                                                                               

Дежуран наставник је обавезан :

1.да се стара о одржавању реда и безбедности у школској згради и у школском дворишту ;

3.да предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;

4.да ради испуњавања својих обавеза сарађује са директором , педагогом и другим лицима запосленим у школи

Члан 19.

 

Дежурство се обавља у улазном холу у школском дворишту, а по потреби и на другим местима , у складу са одлуком гланог дежурног наставника.

Главни дежурни наставник је одговоран за попуњавање књиге дежурства.

Члан 20.

 

Педагог школе је обавезан да:

1.својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима рада унапређује образовно-васпитни рад и сарадњу са родитењима, односно старатељима ученика,

2. да прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку наставницима и васпитачима за унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу са принципима , циљевима и стандардима постигнућа,

3. пружа помоћ наставницима у развијању индивидуалних образовних планова

4.пружа помоћ деци, ученицима, родитељима, наставницима и васпитачима, по питањима која су од значаја за образовање и васпитање и развој професионалне каријере ученика.

5.доставља на време директору Школе записнике, извештаје о успеху ученика и изостанцима ученика , као и друге податке од значаја за остваривање образовно-васпитног рада ;

Члан 21.

Запослени на помоћно-техничким пословима обавезни су:

1.да одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена

2.да раде по распореду и у сменама које одреди секретар школе , те да се не удаљавају са радног места без дозволе секретара школе;

3.да обављају своје послове у оквиру радног места ;

4.да предузимају мере у сарадњи са дежурним наставником да се очува ред и мир , посебно безбедност ученика , запослених и имовина Школе;

5.да утврђују стање објеката и опреме и о томе обавештавају секретара школе;

6.да предузимају све мере да се , по завршетку рада обезбеде и закључају објекти школе , погасе светла, провере водоводне , грејне и друге инсталације .

7. Да обавља дежурство

8. Дежурство се обавља у холу (портирница) Школе од 7,30 часова до 12,30 часова .

9. Дежурство одређује секретар школе у договору са помоћно техничким особљем

Дежурно помоћно техничко особље:

1.евидентира родитеље ученика и трећа лица која улазе у Школу;

2.уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у Школи , и о њима без одлагања обавештава дежурног наставника, директора или секретара школе;

3.ради испуњавања својих обавеза , сарађује са директором, педагогом , дежурним наставником и другим лицима запосленим у школи.

III ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 22.

Ученици су обавезни:

1. да се придржавају Правила и других општих аката школе у просторијама школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад, као и на путу од школе до куће;

2 .да се придржавају одлука органа Школе;

3. да поступају по налогу директора, наставника и стручних сарадника;

4. да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељенском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;

5. да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада;

6. да не касне на наставу или на друге облике образовно-васпитног рада;

7. да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом;

8. да не ометају извођење наставе и не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без предходног одобрења наставника;

9 .да поштују личност других ученика и запослених у Школи.

10. да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у школи ,родитељима ученика и трећим лицима;

11. да се пристојно одевају;

12. да благовремено правдају изостанке;

13. да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта;

14. да не уносе било какве промене у школску евиденцију;

15. да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;

16. да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовно-васпитног рада ван зграде школе и школског дворишта, не носе оружје и друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;

17. да се уздражавају од употребе дувана, алкохола, наркотичних и сличних средстава и од подстрекавања других ученика на такву употребу;

18. да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи;

19. да се уздржавају од изражавања националне, верске или расне нетрпељивости ;

20.да се уздражавају од сваког облика насиља према другим ученицима и запосленима;

21. да не конзумирају храну и пиће за време часова;

Неприкладно одевање подразумева:

-долазак у школу у папучама

-одећа које открива стомак, груди или леђа, мајице на бретеле, расцепане фармерке

-провидна одећа;

-сукње, хаљине и шорцеви изнад колена

-фарбање косе, пирсинзи (нос, уши, језик), непримерено шминкање, фарбање ноктију

Члан 23.

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу,

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици треба да решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељенског старешине,односно педагога школе.

Ученици треба да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у Школи.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са педагогом.

Ученик који се непримерно, грубо, агресивно и некултурно понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности.

Члан 24.

Понашање старијих и физички јачих ученика према млађима, слабијима, болешљивима и ученицима без родитељског старања треба да буде такво да им ублажи њихово стање, нарочито адаптационе проблеме и тешкоће у социјалним контактима.

Члан 25.

Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.

За одлазак на наставу ученици се припремају у улазном холу, у складу са одлуком дежурног наставника.

На звук звона , а у складу са одлуком дежурног наставника , ученици у реду и миру крећу према својим учионицима где чекају наставника да им откључа учионицу.

Члан 26.

Ако ученик закасни на час не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ ће одмах ући у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења .

После јављања наставнику и пружања обавештења о разлогу закашњења, по одобрењу наставника одлази на место.

За време одласка на место не сме узнемиравати остале ученике, ометати их рзговором, већ треба одмах да се укључи у праћење наставе.Уколико му је потребно неко објашњење у вези наставе обратиће се наставнику, а не ученицима.

Члан 27.

Одељенски старешина , сваке недеље, у свом одељењу одређује по два ученика из списка ученика за редаре.

Редари су дужни :

-прегледају учионицу ;

-пријављују штету коју установе по доласку у учионицу или која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави ;

-доносе наставна средства, учила и прибор поналогу предметног наставника;

-пријављује наставницима одсутне ученике ради евидентирања ;

-последњи напуштају учионицу , установљавају исправност инвентара и прикупљају евентуално заборављене ствари ученика;

-воде рачуна о чистоћи и реду у учионици.

IV.ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 28.

Родитељи ученика и трећа лица ( у даљем тексту:остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 29.

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве дежурном помоћном техничком особљу, ради евидентирања у свеску евиденције

Члан 30.

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 31.

Родитељи ученика поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

1.да у складу са Законом обавештавају школу о спречености свог детета да присуствује настави и да правдају изостанке свог детета;

2.да на позив органа Школе, педагога, или наставника дође у Школу;

3.да редовно измирују новчана дуговања према Школи;

4.да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог детета;

5.да учествују у раду органа Школе чији су чланови.

6.Благовремено обавесте разредног старешину/учитеља о промени адресе, телефона, здравственог стања детета.

7.Поштују личност свих запослених у школи.

8. Након радног времена поштовати време запослених и не слати поруке и позиве у непримерено време, сем у хитним ситуацијама, где се подразумевају и вибер групе које служе искључиво за брз проток информација од кључног значаја за образовно-васпитни рад, здравље и безбедност ученика, уколико су дозволом наставника/учитеља направљене искучиво за ту сврху.

9. да доводе дете у школу доброг здравља и уредна без предмета од предности.

Члан 32.

 

Родитељима ученика и осталим лицима је забрањено да:

1. улазе у школу и школско двориште под дејством алкохола и других психоактивних супстанци;

2. уносе у школу и школско двориште оружје и друге предмете којима се могу нанети озледе;

3. самовољно решавају сукобе између ученика;

4. долази у време које није предвиђено за сараднњу осим у хитним случајевима;

5. улазе у двориште , задржавају се по ходницима и улази у учионице за време извођења наставе;

6. одводе своје дете без обавештења наставника, стручног сарадника или директора Школе.

Члан 33.

Даном ступања на снагу Правила престају да важе Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика ,заведен под деловодним бројем 38/2018 од 23.02.2018.године.

Члан 34.

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Правила су заведена под деловодним бројем 406/2022 од 08.11.2022.године ,објављена су на огласној табли школе дана 09.11.2022 године, а ступила су на снагу дана 16.11. 2022.године.

Председник Школског одбора:                                                      Секретар школе:

                                                                                                                       

_______________________                                                           _______________________

         Снежана Бјелић                                                                            Зорана Ћурчић

                                                                                                                            

      

Сајам књига 2022. и посета Београду

Сајам књига и шетња по Београду

Sajam bg 3

У уторак смо организовали посету Сајму књига у Београду, Народном музеју и Музеју илузија, прошетали Кнез Михајловом до Калемегдана. Ишли су ученици  наставници и директор из школе укупно нас 59.

Било је баш занимљиво, поучно и помало напорно. Носимо у будућност лепе успомене, фотографије и прелепе књиге Надамо се да најкасније за викенд почињете нову књигу да читате.

 

Sajam bg 6

Sajam bg 5

Sajam bg 4

 

 

Ученички крос 2022.

Леп и сунчан дан у октобру искористили смо да сазнамо ко је од нас најбржи у трчању по неравном терену - Кросу.

На фудбалском стадиону у Младенову ученици су се такмичили у две категорије, посебно дечаци и девојчице.

У категорији девојчица, 5. и 6. разред, у трци на 400м, прва је била Дуња Кантар, друга је била Јованка Бошњак, а трећа девојчица у овој категорији била је Адријана Сунајко.

Код дечака, 5. и 6. разред, најбржи је био Матија Бојанић, други место припало је Жарку Малушићу, а трећи је био Димитрије Јовин. Трчали су трку на 400м.

У старијој такмичарској групи где су се такмичили ученици 7. и 8. разреда код девојчица на циљ после 400м прва је стигла Коштана Ђуђар, друга је била Анђела Клима, док је трећа била Милица Сунајко.

У најзанимљивијој трци на 500м у којој су учествовали дечаци 7. и 8. разреда, победу је убедљиво однео Милош Вурунић, други је био Лука Грујић, док је трећи на циљ стигао Вук Бошњак.

Прави спортски дух наши ђаци су исказивали кроз ватрено навијање и бодрење својих другара, а победнике су сачекале слатке награде.IMG 91793e91e85e2e4a1626013dea7cc686 VIMG a7aff54fb27ded06d06b957715dd8c89 VIMG 8aa7c1c031ba638f4828ada254fac824 VIMG da7053f8e39d107c04c02e3511b5ae61 V

Шта детету треба да расте до неба

 

 

 IMG a73a066f106639f3310bb687357cef2c V

 

 

 У оквиру Дечје недеље од 3. до 9. октобра 2022. под слоганом "Шта детету треба да расте до неба" у нашој школи су организоване многе активности. Циљ обележавања јесте скретање пажње на децу, на њихово право да одрастају безбедно.

Деци је потребно здравља, игре, среће, знања, дружења, смеха...

Наша екипа из Припремне предшколске групе се са својом васпитачицом упутила у упознавање становника планете Земље, па су представили изложбу индијанских капа, јапанских лепеза и других занимљивих предмета са свог "путовања"

Ученици нижих разреда исписивали су поруке "Имам право да знам своја права" и осликавали двориште кредама у боји. 

Организован је и спортски дан " Да се расте здраво, спорт је оно право"

Друштвене игре између ученика од првог до четвртог разреда су биле такмичарског карактера.

За крај недеље организован је продајни вашар. Деца су продавала и размењивала играчке и рукотворине и уживала у дружењу.

Ученици седмог и осмог разреда такмичили су се у Квизу Знања. Питања су била широког спектра, а победу је однела екипа из седмог разреда под именом "Ученички парламент".

Сви ђаци наше школе су учествовали у акцији сакупљања старе хартије у оквиру Дечје недеље. Посебно су се ангажовали родитељи наших ученика.

Све активности су протекле у дечјој радости, срећи и дружењу, јер је заиста мало потребно да се "расте до неба"...

 

IMG 3ccf68e93ce4c05d6fb198d87f719a2e VIMG 50f28c60686629473c01685a0aa6268d VIMG 965ec2c6dbccebc0dbeeeb4989b9766e V

  • kanacademy
  • phet
  • mozaweb
  • britanica
  • nacgeografy
  • nacgeosrb
  • zvrk
  • danpodan