• Home
 • Школска документа

П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ“

У МЛАДЕНОВУ

  

2022.
На основу чл. 109 и чл.119 тачка. 1 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.88 од 29.09.2017, 27 од 6.04.2018.-др.закони, 10/2019 6/2020 И 129/2021) и члана 44.став1. тачка 1. Статута Основне школе „Бранко Ћопић“, школски одбор Основне школе “ Бранко Ћопић” у Младенову , на седници одржаној 08.11. 2022. године донео је :

П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А   У   Ш К О Л И

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи “Бранко Ћопић” у Младенову (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности уче­ника, запослених и родитеља ученика.

Члан 4.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или не­спре­чавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано правље­ње разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједна­ком положају.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или тре­ћег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете и министар надлежан за послове људских права.

Члан 5.

У Школи су према запосленом, ученику, родитељу или трећем лицу, забрањени:

1) дискриминација и дискриминитарно поступање;

2) физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље;

3) злостављање и занемаривање ученика;

4) понашање које вређа углед, част или достојанство

5) страначко организовање и деловање.

Члан 6.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 7.

Под физичким насиљем, сматрају се:

1) физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;

2) свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;

3) насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.

Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

Сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао иил се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне екплоатације.

Дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо комуниикационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом , смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта четовањем укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља или трећег лица у Школи.

Члан 8.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Пра­ви­ла, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старате­ља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

Члан 9.

Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар просвете.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар.

                                                             Члан10.

У школи је забрањено свако понашање којим се вређа углед, част или достојанство-запосленог према детету, ученику и одраслом; детета, ученика и одраслог према запосленом; родитеља или трећег лица према запосленом;запосленог према родитељу; детета, ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом.

Директор школе ( у даљем тексту: директор) дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става1. Овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

Препознавање понашања којима се вређа углед, част или достојанство у Школи врши се према ближим условима о начину препознавања таквог понашања, које заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и мањинска прав.

Поступање Школе када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства, начине спровођења превентивних и нтервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите и друга питања од значаја за заштиту, прописује министар

Члан 11.

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискри­минације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

Члан 12.

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.

II. ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 13.

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 14.

Сви запослени су обавезни:

1. да редовно и на време долазе на посао

2.да савесно обављају послове свог радног места;

3. да пре почетка наставе обавештавају директора Школе о спречености за рад;

4.да се уздржавају од раднњи којима се крше права ученика и/или других лица;

5. да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;

6. да пријављују директору кршење права ученика;

7.да долазе на посао прикладно одевени;

8.да пре или за време рада не узимају алкохол нити друга средства која утичу на способност за рад;

9.да не пуше у просторијама Школе нити у школском дворишту

10.да не уносе у Школу нити у школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;

11.да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести рад;

12 да не оштећују имовину Школе, ученика, других запосолених, родитеља, ученика и трећих лица;

13.да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;

14.да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе нити потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора;

15.не врши неовлашћену промену података ( брисањем, додавањем,прецртавањем или изостављањем података) у евиденцији, односно исправи коју издаје Школа

16. чува од уништења и оштећења, скривања и изношења евиденције, односно исправе Школе;

17.да на увид резултате писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима ;

18..прими и да на увид евиденције лицу које врши надзор над радом Школе, родитељима, односно старатељима;

Члан 15.

Наставнику је забрањено да:

1. уноси оружје, оруђа и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини Школе и личној имовини;

2.уноси,односно користи алкохол, опијате , наркотична средства и друга средства са психоактивним дејством;

3.самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

4.користи мобилни телефон за време одржавања наставе и других облика рада, осим на екскурзијама.

Члан 16.

Одељенски старешина је обавезан да:

1. брине о укупном раду и успеху ученика свог одељења;

2.доприноси стварању пријатне климе испуњене међусобним поштовањем унутар одељења и школе као целине

3. посебно прати индивидуални развој сваког ученика у одељењу(здравствено стање, физички , социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне и породичне прилике

4.обавља саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са одељенском заједницом

5. води рачуна о уредности похађања наставе, нарочито о ученицима који нередовно долазе на наставу

6.предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика

7.решава дисциплинске проблеме настале на часовима појединих предмета

8.води благовремено уредно матичну књигу и другу прописану (електронску) евиденцију о образовно-васпитном раду ;

9.благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију;

10.благовремено правда изостанке ученика на основу лекарског уверења или оправдања родитеља односно старатеља ученика , сачини благовремене извештаје о оправданим и неоправданим изостанцима са наставе , као и о успеху ученика и достави их уредно и на време педагогу школе, као и да на време о истом обавести родитеље односно старатеља ;

11.брине се о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних и спортских манифестација и других ваннаставних активности ученика;

12.организује и спроводи избор ученика у вези рада одељенске заједнице и стара се о дисциплини у одељењу, а у случају материјалне штете коју причине ученици његовог одељења исту благовремено пријављује директору школе;

13. стара се о благовременом изрицању васпитне мере , њеној сврсисходности и о томе редовно обавештава органе Школе , ученика и родитеље, односно старатеља ученика.

Члан 17.

Дежурни наставник је обавезан да дежура од 7,30 до 13,00 (без обзира колико има часова тај дан) .

Дежурство се обавља у згради школе и у школском дворишту, а по потреби и на другим местима.

                                                                                Члан 18.

                                                                                               

Дежуран наставник је обавезан :

1.да се стара о одржавању реда и безбедности у школској згради и у школском дворишту ;

3.да предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;

4.да ради испуњавања својих обавеза сарађује са директором , педагогом и другим лицима запосленим у школи

Члан 19.

 

Дежурство се обавља у улазном холу у школском дворишту, а по потреби и на другим местима , у складу са одлуком гланог дежурног наставника.

Главни дежурни наставник је одговоран за попуњавање књиге дежурства.

Члан 20.

 

Педагог школе је обавезан да:

1.својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима рада унапређује образовно-васпитни рад и сарадњу са родитењима, односно старатељима ученика,

2. да прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку наставницима и васпитачима за унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу са принципима , циљевима и стандардима постигнућа,

3. пружа помоћ наставницима у развијању индивидуалних образовних планова

4.пружа помоћ деци, ученицима, родитељима, наставницима и васпитачима, по питањима која су од значаја за образовање и васпитање и развој професионалне каријере ученика.

5.доставља на време директору Школе записнике, извештаје о успеху ученика и изостанцима ученика , као и друге податке од значаја за остваривање образовно-васпитног рада ;

Члан 21.

Запослени на помоћно-техничким пословима обавезни су:

1.да одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена

2.да раде по распореду и у сменама које одреди секретар школе , те да се не удаљавају са радног места без дозволе секретара школе;

3.да обављају своје послове у оквиру радног места ;

4.да предузимају мере у сарадњи са дежурним наставником да се очува ред и мир , посебно безбедност ученика , запослених и имовина Школе;

5.да утврђују стање објеката и опреме и о томе обавештавају секретара школе;

6.да предузимају све мере да се , по завршетку рада обезбеде и закључају објекти школе , погасе светла, провере водоводне , грејне и друге инсталације .

7. Да обавља дежурство

8. Дежурство се обавља у холу (портирница) Школе од 7,30 часова до 12,30 часова .

9. Дежурство одређује секретар школе у договору са помоћно техничким особљем

Дежурно помоћно техничко особље:

1.евидентира родитеље ученика и трећа лица која улазе у Школу;

2.уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у Школи , и о њима без одлагања обавештава дежурног наставника, директора или секретара школе;

3.ради испуњавања својих обавеза , сарађује са директором, педагогом , дежурним наставником и другим лицима запосленим у школи.

III ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 22.

Ученици су обавезни:

1. да се придржавају Правила и других општих аката школе у просторијама школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад, као и на путу од школе до куће;

2 .да се придржавају одлука органа Школе;

3. да поступају по налогу директора, наставника и стручних сарадника;

4. да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељенском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;

5. да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада;

6. да не касне на наставу или на друге облике образовно-васпитног рада;

7. да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом;

8. да не ометају извођење наставе и не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без предходног одобрења наставника;

9 .да поштују личност других ученика и запослених у Школи.

10. да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у школи ,родитељима ученика и трећим лицима;

11. да се пристојно одевају;

12. да благовремено правдају изостанке;

13. да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта;

14. да не уносе било какве промене у школску евиденцију;

15. да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;

16. да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовно-васпитног рада ван зграде школе и школског дворишта, не носе оружје и друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;

17. да се уздражавају од употребе дувана, алкохола, наркотичних и сличних средстава и од подстрекавања других ученика на такву употребу;

18. да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи;

19. да се уздржавају од изражавања националне, верске или расне нетрпељивости ;

20.да се уздражавају од сваког облика насиља према другим ученицима и запосленима;

21. да не конзумирају храну и пиће за време часова;

Неприкладно одевање подразумева:

-долазак у школу у папучама

-одећа које открива стомак, груди или леђа, мајице на бретеле, расцепане фармерке

-провидна одећа;

-сукње, хаљине и шорцеви изнад колена

-фарбање косе, пирсинзи (нос, уши, језик), непримерено шминкање, фарбање ноктију

Члан 23.

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу,

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици треба да решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељенског старешине,односно педагога школе.

Ученици треба да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у Школи.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са педагогом.

Ученик који се непримерно, грубо, агресивно и некултурно понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности.

Члан 24.

Понашање старијих и физички јачих ученика према млађима, слабијима, болешљивима и ученицима без родитељског старања треба да буде такво да им ублажи њихово стање, нарочито адаптационе проблеме и тешкоће у социјалним контактима.

Члан 25.

Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.

За одлазак на наставу ученици се припремају у улазном холу, у складу са одлуком дежурног наставника.

На звук звона , а у складу са одлуком дежурног наставника , ученици у реду и миру крећу према својим учионицима где чекају наставника да им откључа учионицу.

Члан 26.

Ако ученик закасни на час не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ ће одмах ући у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења .

После јављања наставнику и пружања обавештења о разлогу закашњења, по одобрењу наставника одлази на место.

За време одласка на место не сме узнемиравати остале ученике, ометати их рзговором, већ треба одмах да се укључи у праћење наставе.Уколико му је потребно неко објашњење у вези наставе обратиће се наставнику, а не ученицима.

Члан 27.

Одељенски старешина , сваке недеље, у свом одељењу одређује по два ученика из списка ученика за редаре.

Редари су дужни :

-прегледају учионицу ;

-пријављују штету коју установе по доласку у учионицу или која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави ;

-доносе наставна средства, учила и прибор поналогу предметног наставника;

-пријављује наставницима одсутне ученике ради евидентирања ;

-последњи напуштају учионицу , установљавају исправност инвентара и прикупљају евентуално заборављене ствари ученика;

-воде рачуна о чистоћи и реду у учионици.

IV.ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 28.

Родитељи ученика и трећа лица ( у даљем тексту:остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 29.

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве дежурном помоћном техничком особљу, ради евидентирања у свеску евиденције

Члан 30.

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 31.

Родитељи ученика поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

1.да у складу са Законом обавештавају школу о спречености свог детета да присуствује настави и да правдају изостанке свог детета;

2.да на позив органа Школе, педагога, или наставника дође у Школу;

3.да редовно измирују новчана дуговања према Школи;

4.да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог детета;

5.да учествују у раду органа Школе чији су чланови.

6.Благовремено обавесте разредног старешину/учитеља о промени адресе, телефона, здравственог стања детета.

7.Поштују личност свих запослених у школи.

8. Након радног времена поштовати време запослених и не слати поруке и позиве у непримерено време, сем у хитним ситуацијама, где се подразумевају и вибер групе које служе искључиво за брз проток информација од кључног значаја за образовно-васпитни рад, здравље и безбедност ученика, уколико су дозволом наставника/учитеља направљене искучиво за ту сврху.

9. да доводе дете у школу доброг здравља и уредна без предмета од предности.

Члан 32.

 

Родитељима ученика и осталим лицима је забрањено да:

1. улазе у школу и школско двориште под дејством алкохола и других психоактивних супстанци;

2. уносе у школу и школско двориште оружје и друге предмете којима се могу нанети озледе;

3. самовољно решавају сукобе између ученика;

4. долази у време које није предвиђено за сараднњу осим у хитним случајевима;

5. улазе у двориште , задржавају се по ходницима и улази у учионице за време извођења наставе;

6. одводе своје дете без обавештења наставника, стручног сарадника или директора Школе.

Члан 33.

Даном ступања на снагу Правила престају да важе Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика ,заведен под деловодним бројем 38/2018 од 23.02.2018.године.

Члан 34.

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Правила су заведена под деловодним бројем 406/2022 од 08.11.2022.године ,објављена су на огласној табли школе дана 09.11.2022 године, а ступила су на снагу дана 16.11. 2022.године.

Председник Школског одбора:                                                      Секретар школе:

                                                                                                                       

_______________________                                                           _______________________

         Снежана Бјелић                                                                            Зорана Ћурчић

                                                                                                                            

      

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ“

У МЛАДЕНОВУ

2022.

У складу са Ближим условима о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, прописаним Правилником о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ("Сл. гласник РС", бр.68/2018) Школски одбор „Бранко Ћопић“ Младеновоје на седници одржаној дана08.11.2022. године донео   

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА 

Уводне одредбе 

Члан 1.

Овим правилником се утврђује начин евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима у ОШ „Бранко Ћопић“у Младенову(даље: Правилник). 

Обавеза обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада одређује се ученику упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, у складу са Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика. 

Друштвено-користан и хуманитарни рад, у смислу овог правилника, обухвата активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика и представља облик ресторативне дисциплине (даље: активности). 

Лице задужено за остваривање и праћење активности

Члан 2.

Активности одређене уз васпитне мере опомена и укор одељењског старешине, одређује и прати њихово остваривање одељењски старешина самостално, а ако је потребно - уз подршку члана одељењског већа или стручног сарадника.  

Активности одређене уз васпитну меру укор одељењског већа одређује одељењско веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, односно стручним сарадником, које одреди одељењско веће.  

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор директора изриче директор, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, односно стручним сарадником, које одреди директор решењем.  

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа, изриче наставничко веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, односно стручним сарадником, које одреди директор решењем. 

Вођење евиденције

Члан 3.

Лице задужено за остваривање и праћење води евиденцију о току спровођења активности. 

Евиденција о току спровођења активности обухвата податке о: 

- повреди обавезе ученика или повреди забране за коју се ученику одређује друштвено-користан, односно хуманитарни рад; 

- обављеним консултацијама са родитељем/има односно другим законским заступницима ученика и изабраној активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада од предвиђених активности за меру која се изриче;

- планирању појачаног васпитног рада и плану обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада; 

- временском периоду/динамици, начину остваривања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада; 

- учешћу родитеља односно другог законског заступника ученика у остваривању плана; 

- напомена уколико је активност одређена ученику који се образује по индивидуалном образовном плану; 

- податак о поднетом извештају надлежном органу. 

Евиденција из става 2. овог члана води се у Табели - Евиденција о току спровођења активности друштвено-корисног и хуманитарног рада, која је дата у прилогу који је саставни део овог правилника. 

Извештавање о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

Члан 4.

Лице које је задужено за праћење активности подноси извештај о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада органима школе. 

У зависности од тога која је васпитна или васпитно- дисциплинска мера изречена, задужено лице извештава одговарајући орган установе, и то:  

- одељењско веће - за васпитне мере опомена, укор одељењског старешине и укор одељењског већа;  

- директора школе - за васпитно-дисциплинску меру укор директора;  

- наставничко веће - за васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа.  

Завршна одредба

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

Председник Школског одбора

                                                                                                       __________________________

                                                                                                              Снежана Бјелић                               

Правилник је заведен под деловодним бројем 407/2022од  2022. године, објављен на огласној табли Школе дана 9.11.2022.године, а ступио на снагу 16.11.2022.године

                                                           

Секретар школе:

                                                                                                                 ___________________

Зорана Ћурчић

 

 

ПРИЛОГ ПРАВИЛНИКУ

Друштвено-користан и хуманитарни рад обухвата активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика и представља облик ресторативне дисциплине.

Ресторативна дисциплина јесте приступ којим се омогућава умањивање или отклањање начињене штете, односно последица те штете, развија свест о одговорности и последицама сопственог и понашања других и поправљају односи укључених страна. 

Циљ одређивања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама јесте превенција непожељног и друштвено неприхватљивог понашања ученика кроз развој пожељних и позитивних облика понашања.

Наставник, односно стручни сарадник у школи за развијање пожељних/позитивних облика понашања ученика и конструктивног решавање конфликата примењује саветодавни рад, технику дијалога, поступак школске медијације, укључује вршњачку медијацију и друго. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад школа одређује ученику у складу са тежином учињене лакше и теже повреде обавеза ученика или повреде забране утврђене законом којим се уређују основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика. 

У ситуацији када се мера изриче ученику који наставу похађа по индивидуалном образовном плану узима се у обзир и мишљење представника тима за инклузивно образовање. 

Родитељ, односно други законски заступник је одговоран ако ученик одбије да остварује активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад остварује се у просторијама или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног сарадника. 

Ангажовање ученика у друштвено-корисном, односно хуманитарном раду узима се у обзир код утврђивања закључне оцене из владања на крају првог и другог полугодишта. 

 

 

ТАБЕЛА - Евиденција о току спровођења активности друштвено-корисног и хуманитарног рада и извештавање о његовим ефектима

  

Ученик ( име и презиме, адреса и место становања, датум рођења)  
Одељење/смер и одељенски старешина
Да ли се ученик образује по индивидуалном образовном плану

Изречена васпитна/васпитно-дисциплинска мера

( заокружити број испред изречене мере)

МЕРА Учесталост Временски период Препоручено трајање активности( од 15 до 45 минута)
1. ОПОМЕНА 2 пута недељно 2 недеље  
2. УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 2 пута недељно 3 недеље  
3.УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 3 пута недељно 3 недеље  
4.УКОР ДИРЕКТОРА 3 пута недељно 4 недеље  
5.УКОР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 4 пута недељно 4 недеље  
Разлог изрицања мере  
Појачан васпитни рад и трајање  

Консултација са родитељем/др.законским заступником и учеником

( име и презиме, адреса, датум време и изјава родитеља)

 

За учињену лакшу повреду обавезе ученика(опомена; укор одељенског старешине; укор одељенског већа)

Избор једне или више активности

(заокружити број испред

спроведене активности)

1)продужетак обавезе редара;

2)писање рада/састава и излагање у одељењу на тему у вези са повредом обавезе;

3)осмишљавање, израда и уређивање паноа на одређену тему;

4)брига о простору у коме ученици бораве( нпр.уређивање учионица, библиотеке…помоћ у размештању клупа, одржавању простора и др.)

5) помоћ наставнику(нпр. ученицима којима је потребна подршка и помоћ у учењу и др.);

6)помоћ дежурном наставнику за време одмора;

7)помоћ стручном сараднику(нпр. у припреми радионице, остваривању радионице, припреми предавања/материјала за остваривање предавања - нпр. дељење материјала, техничка подршка приликом презентације, предавања, радионице и др.);

8) помоћ у обављању административних послова (нпр. ковертирање, прекуцавање текстова и др.); 

9) помоћ школским тимовима (нпр. брига о безбедности млађих ученика уз присуство наставника; припрема презентације, радионице, предавања и остваривање предавања/радионице у одељењу и др.); 

10) организовање посебне хуманитарне акције; 

11)помоћ домару и помоћно-техничком особљу око сређивања просторија у школи и упознавање са овим занимањима као и заштитом на раду за ова занимање (одлагање смећа, заштитна опрема, рециклажа и др.); 

12) учествовање у организацији предавања које остварују спољни сарадници (МУП, Црвени крст, итд.); 

13) припрема презентације, предавања, радионице за ученике школе и остваривање у одељењима; 

14) помоћ наставницима у припреми материјала за организацију ваннаставних активности (секције и сл.); 

15) уређење школског дворишта (нпр. чишћење снега, окопавање цвећа, фарбање ограда или клупа); 

16) остваривање предавања за одељењску заједницу на тему безбедности, насиља или друге области у оквиру које је ученик прекршио правила, односно у вези са учињеном повредом обавезе; 

17) учествовање у организовању/промоцији спортских, музичких, културних и других активности у школи у сарадњи са наставником; 

- припрема/организовање представе, презентација видео клипа, стрипа или филма на тему у вези са учињеном повредом обавезе; 

18)израда флајера, стрипова, видео клипова и др. о небезбедном коришћењу средстава или небезбедном понашању и др. 

Наведене активности се могу комбиновати, а у складу са специфичностима школе се могу проширивати и другим активностима прописаним општим актом школе. 

За учињену тежу повреду обавеза ученика( укор директора; укор Наставничког већа)

Избор једне или више активности

(заокружити број испред

спроведене активности)

1) укључивање у припрему материјала и израду часописа и сл.;
2) приказ о значају важности евиденције и јавних исправа у одељењима или на састанку ученичког парламента;
3) приказ историјских догађаја у којима је уништавана значајна документација; 
4) израда презентације и приказ те презентације у одељењима на тему чувања имовине, како личне тако и школске, породичне и имовине других;
5)брига о простору у коме ученици бораве (нпр. уређивање учионице, библиотеке, свечане сале и сл; помоћ у размештању клупа; помоћ у одржавању простора и др.);
6) помоћ домару и помоћно-техничком особљу у техничком одржавању школе (чишћење снега, лишћа и др.);
7) помоћ у изради брошуре/флајера и дистрибуција по одељењима, разредима и др., интернет дистрибуција и др.);
8) припрема материјала за рад у вези са темом која је повезана са одређеним понашањем и системом вредности који желимо да ученик промени, односно усвоји;
9) учествовање у предавањима/трибинама које остварују стручњаци из одговарајућих области;
10) одлазак у ватрогасну бригаду/ватрогасни дом и информисање о превенцији кроз сарадњу са родитељима;
11) истраживање, помоћ одељенском старешини, односно наставнику у прикупљању материјала за остваривање предавања на одређену тему;
12) помоћ тиму за заштиту од насиља у организовању предавања на тему у вези са повредом;
13) израда презентације на тему која је у вези са повредом обавезе;
14) помоћ дежурном наставнику;
15) помоћ у дежурству у продуженом боравку;
16
) помоћ домару у радионици (нпр. поправка) и упознавање са заштитом на раду у установи и друга помоћ домару (нпр. уређење парка и простора око школе - чишћење снега, лишћа, окопавање цвећа, фарбање ограда, клупа, одржавање спортских терена и др.);
17) помоћ запосленима ангажованим на одржавању хигијене око сређивања просторија у школи и упознавање са овим занимањем, као и заштитом на раду за послове које обављају (нпр. одлагање смећа, заштитна опрема, рециклажа и др.);
18) помоћ тиму за заштиту од насиља у припреми и остваривању активности у вези са безбедношћу, у складу са узрастом и статусом ученика (брига о безбедности млађих ученика уз присуство наставника, припрема презентација, радионица, предавања, реализација предавања/радионица у одељењу и др.);
18) израда презентације и држање предавања уз подршку наставника на тему Заштита личних података на интернету;
19) помоћ дежурном наставнику у остваривању дежурства. 

За повреде забране(забрана дискриминације; забрана насиља, злостављања и занемаривања; забрана понашања које вређа углед част и достојанство)

Укор директора; укор Наставничког већа

Избор једне или више активности

(заокружити број испред

спроведене активности

1) организовање предавања/презентације на тему људских права, као и права деце;
2) организовање предавања/презентације за ученике на неку од тема у вези са грађанским правима, обавезама и одговорностима;
3) организовање предавања/презентације за родитеље на неку од тема у вези са грађанским правима, обавезама и одговорностима у сарадњи са стручним сарадником и/или наставником;
3) учествовање у организацији хуманитарне акције за помоћ и подршку угроженима (Црвени крст, Свратиште, Установе заштите деце без родитељског старања и др.);
4) подршка педагошком асистенту или личном пратиоцу у пружању подршке ученицима. 
Место остваривања активности
 1. У просторијама Школе
 2. Ван просторија Школе_______________________

_________________________________________________

(навести место остваривања активности)

Активности друштвено-корисног, односно хуманитарног   рада остварени
 1. У групи
 2. У одељењу
 3. У разреду
 4. У другој установи ___________________________
 5. Самостално
 6. Уз подршку( вршњака, наставника, стручног сарадника)
Праћење активности одељенског старешине
 1. одељенски старешина самостално
 2. уз подршку стручног сарадника
 3. у сарадњи са једним или више наставника које је одредило одељењско веће, директор ____________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

( навести име и презиме наставника)

Сарадња родитеља, односно законског заступника
 1. активно сарађивао
 2. делимично сарађивао

___________________________________________________________

___________________________________________________________

( навести разлог)

 1. није сарађивао

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

( навести разлог)

Активност реализована
 1. у потпуности
 2. делимично ________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

( навести разлог)

Извештај поднет ( датум)
 1. Одељенском већу ( опомена; укор одељењског старешине; укор ОВ)

__________________________________________________________

 1. Директору Школе ( укор директора)__________________
 2. Наставничком већу ( укор Наставничког већа ) _________

_________________________________________________

                                                                                                

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ЋОПИЋ“

МЛАДЕНОВО

2022.

На основу члана 44 Статута Основне школе “Бранко Ћопић“ уМладенову , члана 119. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 108. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РСˮ бр.88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Упутством за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика („Сл. гласник РСˮ бр. 67/2022), Школски одбор, по претходно прибављеном мишљењу Савета родитеља и Ученичког парламента Основне школе „Бранко Ћопић“ у Младенову , на својој 2 редовној седници, одржаној дана 08.11.2022. године, једногласно донео

ПРАВИЛНИК

о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи  и свих активности које организује Основна школа „Бранко Ћопић“ у Младенову

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа (даље: Правилник) уређују се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Основна школа “Бранко Ћопић“ у Младенову (даље: Школа), а нарочито: сарадња са надлежним органом јединице локалне самоуправе, превентивне мере заштите и безбедности у вези са организацијом рада Школе, спровођење мера прописаних овим правилником, Законом о основама система образовања и васпитања, посебним законима у области образовања и васпитања и другим прописима којима се уређује област заштите и безбедности, као и одговорност запослених и ученика за неизвршавање одредаба овог правилника.

Члан 2.

Заштита и безбедност ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа уређује се у складу са Упутством министра просвете, науке и технолошког развоја за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика („Сл. гласник РСˮ бр. 67/2022).

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.

Ученици имају право на заштиту и безбедност у објекту – згради и дворишту Школе, као и ван зграде и дворишта Школе, за време остваривања свих облика образовно-васпитног рада или других активности које организује Школа, у складу са законом и општим актом Школе.

Школа учествује у заштити и безбедности ученика на путу између куће и школе.

Члан 4. 

Школа, односно запослени у Школи обезбеђују остваривање права ученика у складу са законом.

Ученици имају право на заштиту и безбедност у Школи и од поступака других ученика, запослених, родитеља, односно другог законског заступника ученика и трећих лица који угрожавају њихову безбедност.

Ученици имају право на заштиту и безбедност од елементарних непогода – поплава, земљотреса, других несрећа/удеса, катастрофа или других ванредних околности и ситуација које могу да угрозе безбедност ученика у Школи.

1. Анализа потенцијалних и актуелних ризика у организацији рада Школе

Члан 5.

Приликом израде овог правилника Школа је припремила анализу потенцијалних и актуелних ризика у организацији рада Школе (просторни, технички, временски и други организациони услови), као што су:

1. приступ објекту Школе (згради и дворишту);

2. сигурност простора око Школе;

3. стање  у унутрашњем простору Школе;

4. специфични услови и околности које су карактеристичне за Школу;

5. услови безбедног кретања ученика од куће до школе.

Приступ објекту Школе (згради и дворишту)

Члан 6.

Двориште Школе је приступачно за кретање свих учесника у образовно-васпитном процесу.

Приступ објекту Школе прилагођен је лицима са инвалидитетом.

Улаз у двориште Школе је из улице Младена Стојановића8.Споредни улаз је из улице Краља Петра Првог.

Двориште је равно, делимично травнато, а делимично бетонирано за потребе прилазних стаза и спортских терена (фудбалско, рукометно, кошаркашко, и сл.).

Улица из које се улази у двориште Школе (главни улаз) је двосмерна, са лежећим полицајцима, прописно означеним пешачким прелазом и саобраћајним знаком да је то зона школе.

Улица из које се улази на споредни улаз је двосмерна, али је кратка и мирна (није превише оптерећена саобраћајем).

Завршетком смене ученика првог циклуса образовања, преузимање ученика од стране родитеља или других овлашћених лица врши се на главном улазу Школе.  

У близини Школе нема ризичних саобраћајница, мостова, нити пружних прелаза.

1.2. Сигурност простора око Школе

Члан 7.

Двориште Школе ограђено је челичном жицом, које се закључавају после завршетка наставе и у ненаставне/нерадне дане.

Кључеви од капија налазе се код домара и спремачица Школе.

Стање громобрана и инсталација (водоводне, канализационе, електричне, гасне мреже и др.) врши се у складу са законом и роковима у којима се врши провера њиховог стања.Проверу стања исправности громобрана и инсталација врши домар школе.

Стање  у унутрашњем простору Школе

Члан 8.

Објекти у којима се остварује образовно-васпитни рад у добром су стању и приступачни су за све учеснике у образовно-васпитном процесу.

Зграда Школе је спратна и састоји се од приземља и спрата. У приземљу се налазе канцеларије за руководеће и ненаставно особље,наставничка канцеларија, учионице, кухиња, помоћне просторије, архива, тоалети, и сл. На спрату се налазе канцеларија педагога, Дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове, библиотека, учионице, кабинети, припремне просторије и тоалети.

Фискултурна сала је приземна и налази се у оквиру школског дворишта.

Школа је обезбедила приступ и добро стање, у складу са законом и прописима који уређују наведену материју,:

- уређаја за грејање;

- уређаја за обезбеђивање довода електричне енергије;

- санитарних чворова;

- степеништа и сигурности рукохвата;

- фискултурне сале, опреме и спортских терена;

- радионица и кабинета са машинама, апарата и других уређаја, алата, прибора, хемикалија и других средстава за рад.

Специфични услови и околности које су карактеристичне за Школу

Члан 9.

Школа припада сеоској средини.

Школа има уписаних 133 ученика.

Рад школе је једносменски.

Члан 10.

Ради свеобухватне заштите и безбедности ученика Школа у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе остварује комуникацију са релевантним институцијама на националном и локалном нивоу (органи, организације, установе, тела и др.) при реализацији заједничких активности усмерених на обезбеђивање заштите и безбедности ученика.

Услови безбедног кретања ученика од куће до школе

Члан 11.

Директор Школе је обавезан да сарађује са органима надлежним за безбедност саобраћаја и да прати стање саобраћајне сигнализације на прилазима Школи.

Члан 12.

Школа пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања безбедности у саобраћају на прилазима Школи (постављање „лежећих полицајацаˮ, семафора и других уређаја, организовање дежурства саобраћајних полицајаца и др.).

Члан 13.

Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној сигнализацији обавести директора, помоћника директора или секретара, који ће ради решавања проблема ступити у контакт с надлежним органима.

Члан 14.

Заштита ученика у саобраћају обезбеђује се организовањем предавања саобраћајних стручњака, приказивањем филмова о саобраћају, разговором на часовима одељенске заједнице и родитељским састанцима.

2. Превентивне мере заштите и безбедности у вези са организацијом рада Школе

Члан 15.

Школа утврђује превентивне мере заштите и безбедности у вези са организацијом рада, и то:

1) распоред дежурстава запослених;

2) начин евидентирања уласка трећих лица у Школу;

3) могућност боравка у Школи, односно непосредног учешћа родитеља, односно другог законског заступника ученика у активностима Школе;

4) физичка безбедност објекта – зграде, дворишта и окружења. Домар и остало помоћно - техничко особље свакодневно обилази зграду школе(учионица, ходника, тоалета, радионица, спортске сале, трпезарије и других просторија) и дворишта, са посебним освртом на терене и спортске справе које користе и грађани; периодичне провере машина, алата, простора; дезинфекција, дезинсекција и дератизација; провера исправности воде за пиће након неких хаварија; саобраћајна безбедност и сл.);

5) безбедносне процедуре у Школи, укључујући и процедуре у учионицама и другим просторијама за рад – опремање просторија, биљке које изазивају алергије или отровне биљке, употреба спрејова или токсичних лепкова, отварање прозора и др.; у лабораторијама – протоколи извођења огледа, заштитна опрема и процедуре; чување хемикалија и опасних алата; у фискултурној сали – рад на справама; безбедност у радним просторима и посебно на извођење наставе на отвореном када је претопло или сувише хладно; у дворишту – одржавање безбедности кретања у дворишту када напада снег и др., безбедност саобраћаја у дворишту Школе (забрана кретања моторних возила и возила микромобилности кроз двориште, забрана уласка осим за возила Школе);

6) одржавање дисциплине у Школи – згради и њеном дворишту, посебно у учионици и другим радним просторијама;

7) истакнуто место за прву помоћ у Школи коју допуњује и проверава домар школе налази се у зборници школе, где се одмах поред налазе окачени на огласној табли и телефони хитне помоћи као и надлежног дома здравља у Младенову.У случају хитне ситуације дежурнинаставник,одељенски старешина или педагог позивају хитну помоћ и обавештава родитеље и другог законског заступника и по потреби надлежну инспекцију о насталој ситуацији.

8) поступање ради заштите од болести, посебно инфективних. Спремачице се старају да свакодневно одржавају хигијену у школи, према прописима из области здравства и санитарне контроле, као и поступање по препорукама надлежних здравствених органа;

9) безбедносне процедуре / правила за заштиту и безбедност за време остваривања образовно-васпитног рада ван Школе (практична настава и/или учење кроз рад у складу са планом и програмом наставе и учења, настава у природи, екскурзије, студијска путовања и такмичења – водити рачуна о томе да се, у циљу заштите и безбедности, превоз ученика за републичко такмичење по правилу не врши у касним ноћним или раним јутарњим сатима да би учествовали на такмичењу), одласци у позоришта, посете музејима и реализација других облика ваншколских активности;

10) поступање ради заштите од физичких повреда (обезбедити да подови нису клизави или ставити одговарајућу ознаку; обезбедити набавку школског намештаја без оштрих ивица, у складу са могућностима и др.);

11) начин правилног коришћења и надзор над употребом машина, апарата и других уређаја при реализацији наставе, као и алата, хемикалија и других наставних средстава; редовна провера исправности машина, апарата и других уређаја; употреба прописане заштитне опреме и др.;

12) правила за одговорно поступање и пријава кварова и оштећења на инсталацијама – водоводне, канализационе, електричне и гасне мреже, котларнице и др.; У основној школи „Бранко Ћопић“ домар је задужен да реагује ради заштите и безбедности или да пријави квар на инсталацијама, опреми и др. надлежној служби;

13) планирање превентивних и интервентних програма са циљем промене понашања код ученика;

14) сарадња са овлашћеним организацијама за контролу громобранских инсталација, у складу са законом;

15) мере заштите од пожара, у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник PCˮ бр. 111/09, 20/15 и 87/18 – др. закон);

16) правила за одговорно поступање у случају елементарних непогода и других нecpeћa и сл. или других ванредних околности и ситуација;

17) правила за сарадњу са комуналним службама ради обезбеђења тротоара и уличног осветљења на прилазу Школи, правилног размештаја/постављања контејнера, да не ометају улаз у двориште Школе и зграду и др.;

18) правила за сарадњу са надлежним службама ради постављања одговарајуће заштитне сигнализације на саобраћајницама на прилазу Школи;

19) израда и реализација годишњих програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације у складу са Законом, Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. гласник PСˮ бр. 46/19 и 104/20) и Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Сл. гласник РСˮ бр. 65/18);

20) правила за поступање у случају претње, односно сумње на постојање друге опасности по безбедност деце и ученика.

2.1. Распоред дежурстава запослених

Члан 16.

Дежурство у Школи је обавеза свих запослених, а обавља се по решењу и уз координацију директора.

Дежурство у Школи изводе дежурни наставници и помоћно-техничко особље у складу са процесом наставе.

Дежурство наставника почиње 15/30 минута пре почетка наставе, а завршава се након завршетка смене, уз обавезу потписивањакњигедежурства.

Након истека дежурства књига дежурства одлаже се у наставничкој канцеларији, на означеном месту.

Дежурни наставници и дежурно помоћно особље успостављају комуникацију посетилаца са запосленима Школе код којих долазе.

Посете трећих лица и странаца уписују се у свеску за дежурства, коју обавезно потписују дежурно -помоћно техничко особље.

Дежурство помоћно-техничког особља траје од почетка до завршетка радног времена.

Члан 17.

За време трајања наставе и других активности стално су откључана само главна улазна врата Школе.

За откључавање капија на школском дворишту и улазних врата овлашћени су домар, помоћно-техничко особље или друго лице по овлашћењу директора Школе.

Откључавање капија на школском дворишту и улазних врата Школе врши се 30 минута пре почетка наставе.

Домар проверава стање школског простора и опреме, а у случају постојања сумње у било који облик њиховог оштећења, насилан улазак у просторије школе и сл., одмах обавештава директора, или друго овлашћено лице. У случају хитности интервенције, може и сам да позове надлежна лица која треба да предузму неопходне мере.

Закључавање капија на школском дворишту и улазних врата Школе на крају завршетка наставе у Школи врши домар или друго лице по овлашћењу директора Школе.

2.2. Начин евидентирања уласка трећих лица у Школу

Члан 18.

Дежурно помоћно техничко особље и дежурни наставници проверавају разлоге доласка страних лица у Школу и прате њихово кретање у згради.

Посете трећих лица и странаца уписују се у свеску за дежурства, коју обавезно потписују дежурно помоћно техничко особље на крају дежурства. 

Административно особље помаже дежурнима у раду у домену своје стручности.

2.3. Могућности боравка у Школи

Члан 19.

Могућности боравка у Школи, односно непосредног учешћа родитеља, односно другог законског заступника ученика у активностима Школе утврђена је Правилима о понашању ученика, свих запослених и трећих лица у Школи.

Родитељ, односно други законски заступник ученика има право приступа и боравка у просторијама Школе у својству члана Савета родитеља и Школског одбора, по позиву одељенског старешине, наставника, директора, саминицијативно у циљу информисања о успеху у школи свог детета, као и информисања о питањима која се тичу организовања и извођења образовно-васпитног рада Школе, свих облика мера заштите и безбедности у Школи и сл.   

2.4. Физичка безбедност објекта – зграде, дворишта и окружења

Члан 20.

Школа је одговорна за физичку безбедност објекта – зграде, дворишта и окружења.

Кров, зидови и плафони свих делова објекта Школе морају да буду исправни.

Подови у Школи не смеју да буду клизави и обавезно се ставља ознака упозорења да подови могу да буду влажни након брисања.

Двориште Школе мора да буде очишћено од свих предмета и препрека који могу да изазову повреду ученика, запослених и лица која долазе у Школу.

Окружење Школе (сам прилаз, тротоари и сл.) такође мора да буде безбедно.

Школа посебно води рачуна о безбедности свих учесника образовно-васпитног процеса за време снежних падавина, ледених дана, олујног ветра и свих врста непогода.

Безбедносне процедуре у Школи

Члан 21.

Школа је спровела све безбедносне процедуре које се тичу превенције и спречавање појава свих облика угрожавања безбедности свих учесника образовно-васпитног процеса.

Обавештења о безбедносним процедурама истакнута су на видном месту – огласној табли Школе, као и на званичној интернет страници Школе.  

2.6. Одржавање дисциплине у Школи

Члан 22.

Дисциплина у Школи одржава се пре почетка наставе, за време трајања наставе, на паузама/одморима, и то у свим објектима Школе, школском дворишту и окружењу, у складу са законом и Правилима понашања у Школи.

2.7. Истакнуто место за прву помоћ у Школи

Члан 23.

Кутија са опремом за прву помоћ налази се на видном месту у зборници, и комплетно је опремљенаи доступна свако време.

Уз опрему из става 1. овог члана налазе се истакнути сви важни телефони лица задужених за пружање прве помоћи, као и бројеви важних телефона прве помоћи (дом здравља, хитна помоћ и сл.).   

2.8. Поступање ради заштите од болести, посебно инфективних

Члан 24.

Школа је дужна да поступа по мерама надлежних здравствених органа и упутствима Министарства здравља и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, наложених у складу са прописима у области здравства, ради остваривања максималне заштите и безбедности ученика од болести и ширења заразе.

Школа се стара о уредности и чистоћи свих школских просторија и школског дворишта, у складу са санитарно-хигијенским прописима и мерама.

Школа обавештава родитеље, односно друге законске заступнике ученика у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање и предузима хитне мере, уколико су неопходне, и сарађује са школским лекаром и надлежним здравственим институцијама.

2.9. Безбедносне процедуре / правила за заштиту и безбедност за време остваривања образовно-васпитног рада ван Школе

Члан 25.

Школа је применила све безбедносне процедуре и донела Правила за заштиту и безбедност ученика за време остваривања образовно-васпитног рада ван Школе.

У складу  са наведеним правилима, о здрављу, исхрани и безбедности ученика за време рекреативне наставе, екскурзије и излета брину наставници који реализују поменуте активности, на челу са вођом пута.

Екскурзија и настава у природи, као облици образовно-васпитног рада, изводе се у складу са школским програмом, који је донет у складу са одговарајућим  важећим наставним планом и програмом, Годишњим планом рада Школе и Програмом за организовање екскурзије и наставе у природи.

Екскурзија и настава у природи могу да се организују након добијене сагласности Савета родитеља Школе.

Приликом избора понуђача за извођење екскурзије и наставе у природи Школа ће посебну пажњу посветити његовој оспособљености за остваривање заштите и безбедности ученика за време активности која се организује. Уговор са изабраним понуђачем мора да садржи посебне ставке које се односе на предузимање мера заштите и безбедности ученика.

Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика односи се нарочито на:

1. поседовање одговарајуће лиценце за рад;

2. кадровску и техничку опремљеност за организовање ученика;

3. кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту у којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обезбеђена медицинска помоћ и др.);

4. квалитет исхране ученика.

(Напомена: Исхрана ученика у основној школи врши се у складу са Правилником о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи („Сл. гласник РСˮ бр. 68/2018)).

Смештај ученика на екскурзији и извођење наставе у природи морају да се обезбеде само у објектима који испуњавају услове за извођење тих облика образовно-васпитног рада.

Пре поласка на наставу у природи Школа обавезно организује лекарски преглед ученика.

2.10. Поступање ради заштите од физичких повреда

Члан 26.

Ради остваривања потпуне заштите и безбедности ученика од физичких повреда Школа посебно води рачуна о следећем:

1. врши набавку и коришћење школског намештаја, наставних и других средстава која су безбедна за употребу и одговарају психофизичким својствима ученика;

2. примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број ученика у одељењу и друге услове за обављање образовно-васпитне делатности;

3. обезбеђује стални надзор наставника или стручног сарадника за време рада на уређајима или с предметима који могу да изазову физичку повреду, као и за време извођења активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде.

Приликом примене мера заштите од физичких повреда примењују се и одредбе других аката Школе: Правилника о безбедности и здрављу на раду, Правила о заштити од пожара, Правила понашања у Школи и других аката чија је примена од значаја за остваривање заштите и безбедности ученика.

2.11. Правила за одговорно поступање и пријава кварова и оштећења на инсталацијама

Члан 27.

Школа је утврдла правила за одговорно поступање и пријаву кварова и оштећења на инсталацијама – водоводне, канализационе, електричне и гасне мреже, котларнице и др. (телекомуникације, водоводне, електро).

Исправност водоводних и канализационих инсталација у Школи, ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и изливања фекалија, контролише домар Школе.

Домар Школе свакодневно проверава исправност електричних и других инсталација које су у домену његове стручности и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу да угрозе безбедност ученика и запослених у Школи.

Сви запослени и ученици Школе обавезни су да без одлагања обавесте домара или директора о уоченим променама на свим инсталацијама које могу да угрозе безбедност ученика и запослених у Школи.

Пријаву свих врста кварова који нису у надлежности домара, или су таквог интензитета и обима да домар сам и благовремено не може да их отклони, обавља директор Школе или лице које он одреди. Пријава кварова се врши надлежној служби.

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене или у друге сврхе морају да се држе ван домашаја неовлашћених лица, ако могу да представљају опасност по живот и здравље ученика.

2.12. Планирање превентивних и интервентних програма са циљем промене понашања код ученика

Члан 28.

Школа је сачинила план превентивних и интервентних програма са циљем промене понашања код ученика.

У изради плана учествовали су: директор, стручни сарадници (педагог), наставно особље (а посебно одељенске старешине), Савет родитеља, Наставничко веће, секретар, стручни тимови и др.

Према ученицима који крше правила понашања у Школи или не поштују одлуке директора и органа Школе, неоправдано изостану са наставе пет часова, односно својим понашањем угрожавају друге при остваривању својих права Школа ће, уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарађиваће са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите у циљу дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

2.13. Сарадња са овлашћеним организацијама за контролу громобранских инсталација

Члан 29.

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома Школа остварује пуну сарадњу са овлашћеним организацијама за контролу исправности громобранских инсталација.

Сви запослени и ученици Школе обавезни су да без одлагања обавесте домара и директора  о уоченим променама на громобранским инсталацијама које могу да доведу у питање њихово функционисање.

2.14. Мере заштите од пожара

Члан 30.

Ради остваривања заштите од пожара запослени и ученици дужни су да спроводе мере прописане Законом о заштити од пожара, плановима заштите од пожара, одлукама надлежног органа јединице локалне самоуправе, Школског одбора и других надлежних органа.

Школа је предвидела следеће мере заштите од пожара:

1. обезбеђеност Школе довољним бројем ватрогасних апарата;

2. шестомесечна контрола ватрогасних апарата, по потреби и пуњење истих;

3. обуку запослених за руковање ватрогасним апаратима и понашање у случају опасности од пожара;

4. проверу обучености запослених за примену мера заштите од пожара.

2.15. Правила за одговорно поступање у случају елементарних непогода и других нecpeћa и сл. или других ванредних околности и ситуација

Члан 31.

Школа је сачинила програм за одговорно поступање у случају елементарних непогода и других нecpeћa и слично, или других ванредних околности и ситуација.

Школа је обавезна да поступи по упутству које сачине надлежни органи и организације, када је угрожена безбедност ученика и запослених због елементарних непогода, других нecpeћa и слично, или других ванредних околности и ситуација (колективна или индивидуална евакуација, извлачење из пожаром захваћеног објекта, извлачење испод рушевина и сл.).

2.16. Правила за сарадњу са комуналним службама ради обезбеђења тротоара и уличног осветљења на прилазу Школи, правилног размештаја/постављања контејнера

Члан 32.

Школа је обавезна да поштује утврђена правила за сарадњу са комуналним службама ради:

1. обезбеђења тротоара,

2. обезбеђења уличног осветљења на прилазу Школи и

3. правилног размештаја/постављања контејнера.

Тротоари испред Школе морају да буду очишћени од свих препрека, снега и поледице, ради безбедног кретања ученика и запослених Школе.

Прилази Школи морају да буду осветљени ради безбедног кретања ученика и запослених Школе.

Контејнери испред Школе морају да буду правилно постављени и размештени како не би угрозили кретање ученика и запослених Школе или оградили део пролаза кроз главне и споредне капије које се налазе на огради Школе.

2.17. Правила за сарадњу са надлежним службама ради постављања одговарајуће заштитне сигнализације на саобраћајницама на прилазу Школи

Члан 33.

Школа пред надлежним органима локалне самоуправе покреће иницијативе ради побољшања безбедности у саобраћају на прилазима Школи (постављање саобраћајних знакова са ознаком „зона школеˮ), саобраћајне сигнализације, „лежећег полицајцаˮ и слично, у складу са утврђеним правилима за сарадњу.

2.18. Израда и реализација годишњих програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације

Члан 34.

Остваривање овог вида заштите и безбедности ученика подразумева поштовање одредаба Правила понашања у Школи и годишњих програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације, које је сачинио стручни тим Школе за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи.

Школа је својим актом уредила правила понашања и међусобне односе ученика, родитеља, односно других законских заступника и запослених у Школи.

Члан 35.

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање којима се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Школа је дужна да предузме све мере прописане Законом када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

Члан 36.

У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, ученика, родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у Школи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика и одраслог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, у смислу Закона, сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученику, као и ученика према другом ученику или запосленом.

Под психичким насиљем, у смислу Закона, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Под социјалним насиљем, у смислу Закона, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика активности Школе.

Под сексуалним насиљем и злостављањем, у смислу Закона, сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу Закона, сматра се злоупотреба информационо-комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства, а остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (енг. web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у Школи.

Члан 37.

Забрањено је свако понашање запосленог према ученику; ученика према запосленом; родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу, односно другом законском заступнику; ученика према другом ученику, којим се вређа углед, част или достојанство.

Директор Школе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

Члан 38.

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање, као и коришћење простора Школе у те сврхе.

2.19. Правила за поступање у случају претње, односно сумње на постојање друге опасности по безбедност ученика

Члан 39.

Школа је усвојила Правила за поступање у случају претње, односно сумње на постојање друге опасности по безбедност ученика.

У случају наступања неке претње, односно сумње на постојање друге опасности по безбедност ученика, Школа одмах обавештава надлежне локалне службе и организације које би могле да утврде постојање стварне опасности по безбедност ученика, превентивно да делују, спрече панику и страх код ученика и, уколико процене да је потребно, ангажују лекарску помоћ, ватрогасце, Министарство унутрашњих послова и др.

3. Обезбеђење средстава за заштиту и безбедност ученика

Члан 40.

Средства за заштиту и безбедност ученика, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе.

4. Упознавање са мерама заштите и безбедности

Члан 41.

Школа о мерама заштите и безбедности, прописаним овим правилником, упознаје ученике, њихове родитеље, односно другог законског заступника, као и све запослене, путем усмене информације / писменог обавештења на огласној табли или званичној интернет страници Школе.

Члан 42.

Одељенски старешина и предметни наставници у обавези су да у свакодневном контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељенске заједнице и одељенског старешине, ученике упознају са опасностима са којима могу да се суоче за време боравка у Школи и извођења других активности које организује Школа, као и са начином понашања којим те опасности могу да се избегну или отклоне.

5. Обавеза поштовања мера утврђених овим правилником

Члан 43.

Одредбе овог правилника дужни су да поштују:

1. сви запослени Школе;

2.ученици, родитељи, односно други законски заступници ученика Школе;

3. трећа лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на ком се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у организацији Школе.

Члан 44.

Неспровођење и непридржавање мера, начина поступка заштите и безбедности од стране запослених, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом радних обавеза, због које може да се изрекне дисциплинска мера у складу са Законом.

Дисциплинска одговорност запослених не искључује кривичну и материјалну одговорност.

Члан 45.

Свесно непридржавање правила и мера безбедности од стране ученика, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом обавезе ученика, за коју се води васпитно-дисциплински поступак.

Члан 46.

Запослени, ученици, родитељи, односно други законски заступници ученика обавезни су да директору, помоћнику директора, секретару Школе, дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози безбедност ученика.

Члан 47.

Посебна обавеза директора је да повремено, без претходне најаве, а најмање једном / два пута месечно провере да ли се спроводе мере за остваривање заштите и безбедности ученика.

Неспровођење мера за безбедност и заштиту ученика, прописаних овим правилником, представља разлог за разрешење  директора у складу са чланом 128. ст. 7. т. 4) Закона.

Члан 48.

Школа је обавезна да сарађује са државним органима, органима града/општине Бачка Паланка и другим субјектима и надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и спровођења мера утврђених овим правилником.

6. Осигурање ученика од последица несрећног случаја или незгоде

Члан 49.

Школа је у обавези да на почетку школске године упозна родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја или незгода које евентуално могу да се догоде, али и са условима под којима се спроводи осигурање.

Школа је у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде посредник између њих и осигуравајућег друштва, како би родитељ уплатом премије омогућио свом детету заштиту од свих ризика у свакодневном животу (у школи, код куће, на путу).

Школа је у обавези да за ученике који иду на рекреативну наставу или екскурзију обезбеди додатно осигурање. Осигурање ученика улази у цену екскурзије.

Школа преко Савета родитеља упознаје родитеље са приспелим понудама за осигурање.

Избор осигуравајућег друштва и висину премије обавља Савет родитеља.

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Измене и допуне овог правилника врше се на исти начин и по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 51.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе, при чему Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих актовности које организује школа заведен под деловодним бројем 39/2018 од 23.02.2018. престаје да важи.

У Младенову

 Дел. бр. 409 /2022

 

Председник Школског одбора

__________________________

Правилник је објављен на огласној табли Школе 09.11.2022.. године.

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ“

У МЛАДЕНОВУ

2022.

           На основучлана 119. став 1, тачка 1) а у вези са чланом 79, 80, 83, 85 и 86. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017 – 27/2018- други закон,10/2019,6/2020 и 129/2021), а у вези са Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Основне школе „Бранко Ћопић“ у Младенову, Школски одбор је дана 08.11.2022. године донео

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА

Члан 1

Овим Правилником уређује се:

 • начин поступања према свим ученицима у Основној школи „Бранко Ћопић“ у Младенову (даље: Школа) при изрицању појачаног васпитног рада;
 • актере у извођењу појачаног васпитног рада;
 • начин укључивања родитеља у процес појачаног васпитног рада;
 • формуларе за покретање и вођење појачаног васпитног рада.

Члан 2

Уколико ученик врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и других органа школе, Школа ће у оквиру своје организације рада, надлежности свих субјеката у школи, у сарадњи са родитељима / старатељима, појачати васпитни рад са учеником.

Уколико ученик нередовно похађа наставу, и ако неоправдано изостане пет (5) часова, или својим понашањем чини лакше повреде обавеза ученика, школа ће у сарадњи са родитељима / старатељима ученика појачати васпитни рад.

Уколико ученик учини тежу повреду обавеза или учини повреду забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања (даље: ЗОСОВ), покреће се васпитно-дисциплински поступак. Пре изрицања мере у овом поступку Школа је дужна да спроведе појачан васпитни рад, уколико то још није учињено.

Члан 3

За повреду обавезе, односно забране прописане ЗОСОВ-ом, могу да се изрекну мере и то:

1. За лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера:

- опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа

2. За тежу повреду обавеза ученика, као и за учињену повреду забране из члана 110—112. ЗОСОВ-а, васпитно-дисциплинска мера:

- укор директора или укор наставничког већа.

Члан 4

Појачан васпитни рад школе подразумева следеће активности:

1. стручни рад одељењског старешине;

2. стручни рад психолога школе;

3. стручни рад посебних тимова;

4. сарадња школе са установом социјалне заштите (уколико је то потребно);

5. сарадња школе са установом здравствене заштите (уколико је то потребно);

6. сарадња школе са полицијском службом (уколико је то потребно);

7. сарадња школе са Центром за пружање услуга социјалне заштите (уколико је то потребно);

8. и друге институције по потреби.

Члан 5

Кораци поступања за покретање и спровођење појачаног васпитног рада:

Прикупљање документације у писаној форми о: досадашњем понашању и напредовању ученика. На предвиђеном формулару који је саставни део овог правилника (образац број 1) наставници редовно прате непримерено понашање ученика на наставном часу.Упоредо се води евиденција понашања ученика у ес-дневникуу одељку владање ученика. После треће примедбе о ученику, разредни старешина обавештава школског педагога, и ученик присуствује на једном или више обавезних разговора са школским педагогом, који то документује. Уколико ученик касније прикупи још две напомене (у зависности од тежине његових поступака) разредни старешина је обавезан да писаним путем обавести родитеља о непримереном понашању ученика и о покретању појачаног васпитног рада. На предвиђеном формулару, који је саставни део овог Правилника (образац бр. 2), одељењске старешине са наставницима и педагогом, а у образложеним ситуацијама и у сарадњи са одељењским већем састављају Тим за појачан васпитни рад, чији је координатор одељењски старешина, а затим се прави педагошки профил ученика.

2. Након прикупљених информација из члана 5. става 1 тачке 1 подноси се Захтев директору школе за појачаним васпитним радом на попуњеном формулару, који је саставни део овог Правилника (образац број 3) .

3. Директор доноси решење о покретању појачаног васпитног рада на формулару који је саставни део овог правилника (образац број 4). Решење је пуноважно са печатом школе.

4. Именовани чланови Тима за спровођење појачаног васпитног рада (даље: Тим) у сарадњи са родитељем сачињавају план активности на формулару који је саставни део овог правилника (образац број 5).

5. Након спроведених активности предвиђених у члану 5. став 1 тачка 4 директору се подноси евалуација активности на формулару који је саставни део овог правилника (образац број 6).

Члан 6

Након спроведених активности из члана 5. став 1 тачка 1,2 и 3 за израду плана активности Школа укључује родитеље ученика. Уколико се родитељ не одазове на састанак Тима, Тим израђује план активности. Након израде активности Тим писаним путем шаље родитељу план активности на потпис. Уколико родитељ у року од 5 дана не потпише и достави Школи потписани примерак, Школа наставља појачан васпитни рад и без потписа родитеља. У тежим случајевима, уколико се родитељ противи извршењу појачаног васпитног рада, школа обавештава и тражи помоћ од надлежног Центра за социјални рад.

Школа писменим путем доставља родитељу Евалуацију појачаног васпитног рада.

Члан 7.

Правилник ступа на снагу осмог дана након доношења одлуке од стране Школског одбора и од објављивања на огласној табли Основне школе.

                                            

                                                                                    Председник Школског одбора

___________________________                           Снежана Бјелић

Правилник је заведен под деловодним бројем 408/2022 од 08.11.2022.године, објављен на огласној табли Школе дана 9.11. 2022.године, а ступио на снагу дана 16.11.2022.године

                                                                                               Секретар школе

                                                                                        

                                                                                       ______________________

                                                                                                Зорана Ћурчић

                                                                 


Образац 1                                          ЕВИДЕНЦИЈА О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА НА ЧАСУ И НА ОДМОРУ

Разред: __________

Име ученика: Датум: Напомена, упозорења: Наставник:

ПРИМЕР:

(име ученика)

ПРИМЕР. 03. 10.2018.

1. ПРИМЕР

Ученик је на часу математике, након више опомена и даље гуркао ученика до седе и напустио је своје место без дозволе.

ПРИМЕР:

(име наставн)

ПРИМЕР 04.11. 2018.

2. ПРИМЕР

Ученик није изашао из учионице на велики одмор ни након више опомена

ПРИМЕР:

(име наставн.)

-- 3. -------- --
    1.  
  2.  
  3.  
    1.  
  2.  
  3.  
Име ученика: Датум: Напомена, упозорења: Наставник:
    1.  
  2.  
  3.  
    1.  
  2.  
  3.  
    1.  
  2.  
  3.  
    1.  
  2.  
  3.  


Образац 2

ПРОФИЛ УЧЕНИКА

Име ученика/це: _________________________   Разред: ____________________

Датум рођења: ________________

Адресастановања и контакт телефон: ___________________________________

Ученик/цаживиса: ___________________________________

Успехученика/це: _______________       Владање ученика/це: ______________

Бројоправданихчасова: _______________ Број неоправданих часова: ______________

ШКОЛСКО ПОСТИГНУЋЕ, ИНТЕРЕСОВАЊА, МОТИВАЦИЈА, СТАВ ПРЕМА ШКОЛИ, СЛОБОДНО ВРЕМЕ УЧЕНИКА

СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ (ОДНОС СА ВРШЊАЦИМА, ОДРАСЛИМА, ПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА)

ПОРОДИЧНО ОКРУЖЕЊЕ (ПОДРШКА ПОРОДИЦЕ, СТАВОВИ РОДИТЕЉА,САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУГО)

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

Проблeми, на коjима ћe сe радити:

а.         понашањe

б.         учeњe

ц.         однос са вршњацима

д.         однос прeма наставницима

e.         рeдовност похађања наставe

ф.         смeтњe и тeшкоћe у развоjу

г.         породични проблeми

х.         осталипроблeми: ____________________________________________________


Образац 3

Основна школа „Бранко Ћопић“

Младеново

На основу члана 83. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласникРС", бр. 88/201727/2018 - други закон10/20196/2020 и 129/2021) подносим

ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ

ЗА ПОЈАЧАНИМ ВАСПИТНИМ РАДОМ

Име и Презиме ученика:_____________________

Разред и одељење:_________

Уочени разлози за покретање појачаног васпитног рада:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место и датум:                                                                                      Подносилац захтева:

____________________                                                                         __________________  


Образац 4

Основна школа „Бранко Ћопић“

Младеново

На основу члана 83. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласникРС", бр. 88/201727/2018 - други закон10/20196/2020 и 129/2021) доносим

РЕШЕЊЕ

О ПОЈАЧАНОМ ВАСПИТНОМ РАДУ

Име и презиме ученика:_______________________

Разред и одељење:___________

Појачан васпитни рад обављаће:

         Одељенски старешина

 
 

         Педагог

         Тим          

Руководилац тима:_____________________

Чланови:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         Социјалне установе

         Здравствене установе

Датум и Место:                                                                                             Директор школе

_________________                                                                                   __________________                      

 

 

 

 

 

 

Образац 5

ПЛАН АКТИВНОСТИ ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА

Циљeви поjачаног васпитног рада:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Реализатор Активност Време Начин праћења Начин праћења
    реализације Потпис наставника Потпис ученика
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Рок за eвалуациjу: _____________________

Датум: _____________________

Потпис координатора: _________________________

Потпис родитеља: ________________________


Образац 6

ЕВАЛУАЦИЈА ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА

Имe и прeзимe учeника/учeницe: ________________________________

Разрeд и одeљeњe: _______________________

Одeљeнски старeшина: ________________________________

Опис остварeности плана поjачаног васпитног рада са учeником/цом:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Опис постигнутих рeзултата:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Даље препоруке:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Датум: ______________________         Потпискоординатора: _____________________

More Articles...

 • 1
 • 2

 • kanacademy
 • phet
 • mozaweb
 • britanica
 • nacgeografy
 • nacgeosrb
 • zvrk
 • danpodan