• Home
 • Школска документа
 • ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ“

У МЛАДЕНОВУ

2022.

У складу са Ближим условима о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, прописаним Правилником о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ("Сл. гласник РС", бр.68/2018) Школски одбор „Бранко Ћопић“ Младеновоје на седници одржаној дана08.11.2022. године донео   

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА 

Уводне одредбе 

Члан 1.

Овим правилником се утврђује начин евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима у ОШ „Бранко Ћопић“у Младенову(даље: Правилник). 

Обавеза обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада одређује се ученику упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, у складу са Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика. 

Друштвено-користан и хуманитарни рад, у смислу овог правилника, обухвата активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика и представља облик ресторативне дисциплине (даље: активности). 

Лице задужено за остваривање и праћење активности

Члан 2.

Активности одређене уз васпитне мере опомена и укор одељењског старешине, одређује и прати њихово остваривање одељењски старешина самостално, а ако је потребно - уз подршку члана одељењског већа или стручног сарадника.  

Активности одређене уз васпитну меру укор одељењског већа одређује одељењско веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, односно стручним сарадником, које одреди одељењско веће.  

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор директора изриче директор, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, односно стручним сарадником, које одреди директор решењем.  

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа, изриче наставничко веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, односно стручним сарадником, које одреди директор решењем. 

Вођење евиденције

Члан 3.

Лице задужено за остваривање и праћење води евиденцију о току спровођења активности. 

Евиденција о току спровођења активности обухвата податке о: 

- повреди обавезе ученика или повреди забране за коју се ученику одређује друштвено-користан, односно хуманитарни рад; 

- обављеним консултацијама са родитељем/има односно другим законским заступницима ученика и изабраној активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада од предвиђених активности за меру која се изриче;

- планирању појачаног васпитног рада и плану обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада; 

- временском периоду/динамици, начину остваривања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада; 

- учешћу родитеља односно другог законског заступника ученика у остваривању плана; 

- напомена уколико је активност одређена ученику који се образује по индивидуалном образовном плану; 

- податак о поднетом извештају надлежном органу. 

Евиденција из става 2. овог члана води се у Табели - Евиденција о току спровођења активности друштвено-корисног и хуманитарног рада, која је дата у прилогу који је саставни део овог правилника. 

Извештавање о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

Члан 4.

Лице које је задужено за праћење активности подноси извештај о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада органима школе. 

У зависности од тога која је васпитна или васпитно- дисциплинска мера изречена, задужено лице извештава одговарајући орган установе, и то:  

- одељењско веће - за васпитне мере опомена, укор одељењског старешине и укор одељењског већа;  

- директора школе - за васпитно-дисциплинску меру укор директора;  

- наставничко веће - за васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа.  

Завршна одредба

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

Председник Школског одбора

                                                                                                       __________________________

                                                                                                              Снежана Бјелић                               

Правилник је заведен под деловодним бројем 407/2022од  2022. године, објављен на огласној табли Школе дана 9.11.2022.године, а ступио на снагу 16.11.2022.године

                                                           

Секретар школе:

                                                                                                                 ___________________

Зорана Ћурчић

 

 

ПРИЛОГ ПРАВИЛНИКУ

Друштвено-користан и хуманитарни рад обухвата активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика и представља облик ресторативне дисциплине.

Ресторативна дисциплина јесте приступ којим се омогућава умањивање или отклањање начињене штете, односно последица те штете, развија свест о одговорности и последицама сопственог и понашања других и поправљају односи укључених страна. 

Циљ одређивања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама јесте превенција непожељног и друштвено неприхватљивог понашања ученика кроз развој пожељних и позитивних облика понашања.

Наставник, односно стручни сарадник у школи за развијање пожељних/позитивних облика понашања ученика и конструктивног решавање конфликата примењује саветодавни рад, технику дијалога, поступак школске медијације, укључује вршњачку медијацију и друго. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад школа одређује ученику у складу са тежином учињене лакше и теже повреде обавеза ученика или повреде забране утврђене законом којим се уређују основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика. 

У ситуацији када се мера изриче ученику који наставу похађа по индивидуалном образовном плану узима се у обзир и мишљење представника тима за инклузивно образовање. 

Родитељ, односно други законски заступник је одговоран ако ученик одбије да остварује активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад остварује се у просторијама или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног сарадника. 

Ангажовање ученика у друштвено-корисном, односно хуманитарном раду узима се у обзир код утврђивања закључне оцене из владања на крају првог и другог полугодишта. 

 

 

ТАБЕЛА - Евиденција о току спровођења активности друштвено-корисног и хуманитарног рада и извештавање о његовим ефектима

  

Ученик ( име и презиме, адреса и место становања, датум рођења)  
Одељење/смер и одељенски старешина
Да ли се ученик образује по индивидуалном образовном плану

Изречена васпитна/васпитно-дисциплинска мера

( заокружити број испред изречене мере)

МЕРА Учесталост Временски период Препоручено трајање активности( од 15 до 45 минута)
1. ОПОМЕНА 2 пута недељно 2 недеље  
2. УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 2 пута недељно 3 недеље  
3.УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 3 пута недељно 3 недеље  
4.УКОР ДИРЕКТОРА 3 пута недељно 4 недеље  
5.УКОР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 4 пута недељно 4 недеље  
Разлог изрицања мере  
Појачан васпитни рад и трајање  

Консултација са родитељем/др.законским заступником и учеником

( име и презиме, адреса, датум време и изјава родитеља)

 

За учињену лакшу повреду обавезе ученика(опомена; укор одељенског старешине; укор одељенског већа)

Избор једне или више активности

(заокружити број испред

спроведене активности)

1)продужетак обавезе редара;

2)писање рада/састава и излагање у одељењу на тему у вези са повредом обавезе;

3)осмишљавање, израда и уређивање паноа на одређену тему;

4)брига о простору у коме ученици бораве( нпр.уређивање учионица, библиотеке…помоћ у размештању клупа, одржавању простора и др.)

5) помоћ наставнику(нпр. ученицима којима је потребна подршка и помоћ у учењу и др.);

6)помоћ дежурном наставнику за време одмора;

7)помоћ стручном сараднику(нпр. у припреми радионице, остваривању радионице, припреми предавања/материјала за остваривање предавања - нпр. дељење материјала, техничка подршка приликом презентације, предавања, радионице и др.);

8) помоћ у обављању административних послова (нпр. ковертирање, прекуцавање текстова и др.); 

9) помоћ школским тимовима (нпр. брига о безбедности млађих ученика уз присуство наставника; припрема презентације, радионице, предавања и остваривање предавања/радионице у одељењу и др.); 

10) организовање посебне хуманитарне акције; 

11)помоћ домару и помоћно-техничком особљу око сређивања просторија у школи и упознавање са овим занимањима као и заштитом на раду за ова занимање (одлагање смећа, заштитна опрема, рециклажа и др.); 

12) учествовање у организацији предавања које остварују спољни сарадници (МУП, Црвени крст, итд.); 

13) припрема презентације, предавања, радионице за ученике школе и остваривање у одељењима; 

14) помоћ наставницима у припреми материјала за организацију ваннаставних активности (секције и сл.); 

15) уређење школског дворишта (нпр. чишћење снега, окопавање цвећа, фарбање ограда или клупа); 

16) остваривање предавања за одељењску заједницу на тему безбедности, насиља или друге области у оквиру које је ученик прекршио правила, односно у вези са учињеном повредом обавезе; 

17) учествовање у организовању/промоцији спортских, музичких, културних и других активности у школи у сарадњи са наставником; 

- припрема/организовање представе, презентација видео клипа, стрипа или филма на тему у вези са учињеном повредом обавезе; 

18)израда флајера, стрипова, видео клипова и др. о небезбедном коришћењу средстава или небезбедном понашању и др. 

Наведене активности се могу комбиновати, а у складу са специфичностима школе се могу проширивати и другим активностима прописаним општим актом школе. 

За учињену тежу повреду обавеза ученика( укор директора; укор Наставничког већа)

Избор једне или више активности

(заокружити број испред

спроведене активности)

1) укључивање у припрему материјала и израду часописа и сл.;
2) приказ о значају важности евиденције и јавних исправа у одељењима или на састанку ученичког парламента;
3) приказ историјских догађаја у којима је уништавана значајна документација; 
4) израда презентације и приказ те презентације у одељењима на тему чувања имовине, како личне тако и школске, породичне и имовине других;
5)брига о простору у коме ученици бораве (нпр. уређивање учионице, библиотеке, свечане сале и сл; помоћ у размештању клупа; помоћ у одржавању простора и др.);
6) помоћ домару и помоћно-техничком особљу у техничком одржавању школе (чишћење снега, лишћа и др.);
7) помоћ у изради брошуре/флајера и дистрибуција по одељењима, разредима и др., интернет дистрибуција и др.);
8) припрема материјала за рад у вези са темом која је повезана са одређеним понашањем и системом вредности који желимо да ученик промени, односно усвоји;
9) учествовање у предавањима/трибинама које остварују стручњаци из одговарајућих области;
10) одлазак у ватрогасну бригаду/ватрогасни дом и информисање о превенцији кроз сарадњу са родитељима;
11) истраживање, помоћ одељенском старешини, односно наставнику у прикупљању материјала за остваривање предавања на одређену тему;
12) помоћ тиму за заштиту од насиља у организовању предавања на тему у вези са повредом;
13) израда презентације на тему која је у вези са повредом обавезе;
14) помоћ дежурном наставнику;
15) помоћ у дежурству у продуженом боравку;
16
) помоћ домару у радионици (нпр. поправка) и упознавање са заштитом на раду у установи и друга помоћ домару (нпр. уређење парка и простора око школе - чишћење снега, лишћа, окопавање цвећа, фарбање ограда, клупа, одржавање спортских терена и др.);
17) помоћ запосленима ангажованим на одржавању хигијене око сређивања просторија у школи и упознавање са овим занимањем, као и заштитом на раду за послове које обављају (нпр. одлагање смећа, заштитна опрема, рециклажа и др.);
18) помоћ тиму за заштиту од насиља у припреми и остваривању активности у вези са безбедношћу, у складу са узрастом и статусом ученика (брига о безбедности млађих ученика уз присуство наставника, припрема презентација, радионица, предавања, реализација предавања/радионица у одељењу и др.);
18) израда презентације и држање предавања уз подршку наставника на тему Заштита личних података на интернету;
19) помоћ дежурном наставнику у остваривању дежурства. 

За повреде забране(забрана дискриминације; забрана насиља, злостављања и занемаривања; забрана понашања које вређа углед част и достојанство)

Укор директора; укор Наставничког већа

Избор једне или више активности

(заокружити број испред

спроведене активности

1) организовање предавања/презентације на тему људских права, као и права деце;
2) организовање предавања/презентације за ученике на неку од тема у вези са грађанским правима, обавезама и одговорностима;
3) организовање предавања/презентације за родитеље на неку од тема у вези са грађанским правима, обавезама и одговорностима у сарадњи са стручним сарадником и/или наставником;
3) учествовање у организацији хуманитарне акције за помоћ и подршку угроженима (Црвени крст, Свратиште, Установе заштите деце без родитељског старања и др.);
4) подршка педагошком асистенту или личном пратиоцу у пружању подршке ученицима. 
Место остваривања активности
 1. У просторијама Школе
 2. Ван просторија Школе_______________________

_________________________________________________

(навести место остваривања активности)

Активности друштвено-корисног, односно хуманитарног   рада остварени
 1. У групи
 2. У одељењу
 3. У разреду
 4. У другој установи ___________________________
 5. Самостално
 6. Уз подршку( вршњака, наставника, стручног сарадника)
Праћење активности одељенског старешине
 1. одељенски старешина самостално
 2. уз подршку стручног сарадника
 3. у сарадњи са једним или више наставника које је одредило одељењско веће, директор ____________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

( навести име и презиме наставника)

Сарадња родитеља, односно законског заступника
 1. активно сарађивао
 2. делимично сарађивао

___________________________________________________________

___________________________________________________________

( навести разлог)

 1. није сарађивао

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

( навести разлог)

Активност реализована
 1. у потпуности
 2. делимично ________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

( навести разлог)

Извештај поднет ( датум)
 1. Одељенском већу ( опомена; укор одељењског старешине; укор ОВ)

__________________________________________________________

 1. Директору Школе ( укор директора)__________________
 2. Наставничком већу ( укор Наставничког већа ) _________

_________________________________________________

                                                                                                

 • kanacademy
 • phet
 • mozaweb
 • britanica
 • nacgeografy
 • nacgeosrb
 • zvrk
 • danpodan